Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten beleid Sittard-Geleen

Home

Wat is en doet onze Adviesraad?

Onze Adviesraad CG-beleid blijft het klankbord van en voor alle inwoners met een chronische ziekte en/of een psychische, verstandelijke, zintuiglijke of fysieke functiebeperking, en zal als zodanig de gelijkwaardige positie als volwaardig burger van Sittard-Geleen steeds bevorderen van en voor deze brede doelgroep.

Door het intrekken van de subsidie door de gemeente èn het aanpassen op de huidige situatie wijzigt de organisatorische opzet en de speerpunten, maar het doel is en blijft het volwaardig burgerschap dat als recht is vastgelegd in het “Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap” van de Verenigde Naties, vastgesteld door de Algemene Vergadering op 13 december 2006 en door Nederland geratificeerd. En eindelijk – in 2016 – hebben beide Kamers het voorstel van Wet goedgekeurd …

De organisatie bestaat nu uit 3 onderdelen:

– Het bestuur, dat bestaat uit 7 personen die de contacten naar buiten onderhoudt èn de lijnen uitstippelt samen met de vrijwilligers;

– De Werkgroep integrale Toegankelijkheid die zich sterk blijft maken voor het bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar maken en houden van onder andere (semi)openbare ruimten en gebouwen, openbaar vervoer en informatie. Dit kan als gevraagd of ongevraagd advies aan College en/of Raad òf in de positie van als externe commissie “zelfstandige Werkgroep Toegankelijkheid” binnen de Wmo-Raad;

– De Werkgroep Beleid en Uitvoering die de lokale regelgeving volgt en waar nodig van commentaar voorziet betreffende alle maatregelen, aanpassingen en hulpmiddelen die het voor elke burger mogelijk maakt om zich – ondanks chronische ziekte en/of functionele beperking – zoveel als mogelijk samen en gelijkwaardig te wonen, werken, recreëren, verplaatsen en volwaardig te kunnen participeren in onze maatschappij. Dit kan via onze bestuursafvaardiging binnen de Wmo-Raad en Sociaal Overleg zowel als gevraagd of als ongevraagd advies aan College of Raad.

Voor een goede samenwerking en afstemming zijn tenminste de voorzitters van beide werkgroepen tevens lid van het bestuur. En verder zal er 2x per jaar een bijeenkomst worden belegd met alle vrijwilligers die binnen de Adviesraad en de Werkgroepen actief zijn.

Om het doel te bereiken heeft de Adviesraad zoals reeds eerder genoemd een bestuurszetel in de Wmo-Raad. En daarnaast tevens een bestuurszetel in het Sociaal Overleg die als adviesraad voor het armoede- en minimabeleid en de lokale sociale regelgeving functioneert.

De website wordt als informatie- en communicatiemiddel van steeds groter belang. Enerzijds wordt er gewerkt om actueel nieuws voor de doelgroep hier op te plaatsen, terwijl anderzijds ter zake doend nieuws en opmerkingen via het contactformulier tegemoet wordt gezien. Maar ook – via de tab ‘Leden’  – komen alle vrijwilligers na in te zijn gelogd in een afgesloten deel van de site met voor hen belangrijke informatie.

Dit is in geen geval een statisch document, maar kan en zal continue worden aangepast aan voortschrijdend inzicht, noden en mogelijkheden, vastgesteld door het voltallige bestuur van de Adviesraad CG-beleid.

Harrie Vaasen, voorzitter.

Back to top