Adviesraad Chronisch Zieken en Gehandicapten beleid Sittard-Geleen

Home

Wat is en doet onze Adviesraad?

De Adviesraad CG-beleid is het klankbord van en voor alle inwoners met een chronische ziekte en/of een psychische, verstandelijke, zintuiglijke of fysieke functiebeperking. Zij stelt zich tot doel het bevorderen van het volwaardig burgerschap van en voor deze brede doelgroep in Sittard-Geleen. 

Het recht op dit volwaardig burgerschap is vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit VN-verdrag is in Nederland op 14 juli 2016 bij Wet in werking getreden. 

De Adviesraad bestaat nu uit 3 onderdelen: 

– Het bestuur, dat bestaat uit 7 personen dat de contacten naar buiten onderhoudt én de lijnen uitstippelt samen met de overige vrijwilligers; 

– De Werkgroep Integrale Toegankelijkheid (WIT) die zich sterk blijft maken voor het fysiek bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar maken én houden van onder andere (semi)openbare ruimten en gebouwen, openbaar vervoer en informatie.

In de contacten met de gemeente geeft de WIT zowel gevraagd als ongevraagd advies met betrekking tot de toegankelijkheid en bruikbaarheid. Via haar bestuurszetel binnen de WMO-raad vindt er afstemming met de WMO-raad plaats.

– De Werkgroep Beleid en Uitvoering die de lokale regelgeving volgt en waar nodig van commentaar voorziet betreffende alle maatregelen, aanpassingen en hulpmiddelen die het voor elke burger mogelijk maakt om zich – ondanks chronische ziekte en/of functionele beperking – zoveel als mogelijk samen en gelijkwaardig te wonen, werken, recreëren, verplaatsen en volwaardig te kunnen participeren in onze maatschappij. Dit kan via onze bestuursafvaardiging binnen de Wmo-Raad en Sociaal Overleg zowel als gevraagd of als ongevraagd advies aan College of Raad.

Voor een goede samenwerking en afstemming zijn tenminste de voorzitters van beide werkgroepen tevens lid van het bestuur. En verder zal er 2x per jaar een bijeenkomst worden belegd met alle vrijwilligers die binnen de Adviesraad en de Werkgroepen actief zijn.

Om het doel te bereiken heeft de Adviesraad zoals reeds eerder genoemd een bestuurszetel in de Wmo-Raad. En daarnaast tevens een bestuurszetel in het Sociaal Overleg die als adviesraad voor het armoede- en minimabeleid en de lokale sociale regelgeving functioneert.

De website wordt als informatie- en communicatiemiddel van steeds groter belang. Enerzijds wordt er gewerkt om actueel nieuws voor de doelgroep hier op te plaatsen, terwijl anderzijds ter zake doend nieuws en opmerkingen via het contactformulier tegemoet wordt gezien. Maar ook – via de tab ‘Leden’  – komen alle vrijwilligers na in te zijn gelogd in een afgesloten deel van de site met voor hen belangrijke informatie.

Dit is in geen geval een statisch document, maar kan en zal continue worden aangepast aan voortschrijdend inzicht, noden en mogelijkheden, vastgesteld door het voltallige bestuur van de Adviesraad CG-beleid.

Alois Daemen, voorzitter.

Back to top